HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Hoàn thành goi thầu CPC-CangQuyNhon-05-VC+LD MBA 110kV: Vận chuyển và lắp đặt MBA lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lọc dầu).

: Thay thế MBA T1-25MVA và hoàn thiện sơ đồ Trạm biến áp 110kV Áng Sơn năm 2023
: Tổng công ty Điện lực Miền Trung
:
:
:
:
Công ty TNHH Hải Vân Nam hoàn thành vượt tiến độ gói thầu CPC-CangQuyNhon-05-VC+LD MBA 110kV: Vận chuyển và lắp đặt MBA lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lọc dầu).
địa điểm thực hiện: Thay thế MBA T1-25MVA và hoàn thiện sơ đồ Trạm biến áp 110kV Áng Sơn năm 2023
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương