HAI VAN NAM CO.,LTD
Your success is the motto of our
(+84)511 3868686
CART

Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA dự phòng CPC giao tại TBA 110kV Điện Nam-Điện Ngọc và TBA 110kV Điện Bàn đã hoàn thành.

: TBA 110kV Điện Nam-Điện Ngọc và TBA 110kV Điện Bàn
: Tổng công ty Điên Lực Miền Trung
: Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA dự phòng
: 16/12/2021
: Vận chuyển
:
Hợp đồng vận chuyển MBA 40MVA dự phòng CPC
giao tại TBA 110kV Điện Nam-Điện Ngọc và TBA 110kV Điện Bàn đã hoàn thành.
0
0
HAI VAN NAM CO.,LTD
  • Address: 04 Trieu Nu Vuong, Hai Chau, Danang City
  • GPKD
  • Phone number: 0511.386.8686 - Fax: 0511.386.8686
  • Email: info@haivannam.com.vn
  • Website: haivannam.com.vn
Bộ công thương